Skip to main content

Regulamin

Korzystając z tej strony internetowej, akceptujesz niniejszy regulamin. Jeśli nie akceptujesz tego regulaminu, nie korzystaj z naszej strony internetowej.

 

Własność intelektualna:

Projekt strony internetowej, teksty, grafika i wszelkie inne materiały będące częścią tej strony internetowej, z wyjątkiem tych, które wyraźnie określono jako nienależące do tej strony, objęte są prawami autorskimi Copyright 2015 przez Ingredion Incorporated, Wszystkie prawa zastrzeżone, i nie mogą być kopiowane lub dystrybuowane bez uprzedniej pisemnej zgody, poza przypadkami kopiowania materiałów na osobisty niekomercyjny informacyjny użytek, zakładając, że nie zostaną one w jakikolwiek sposób zmienione i zostanie przy nich umieszczona informacja o prawach autorskich. Jeśli nie określono inaczej, wszystkie znaki towarowe, slogany, znaki usługowe lub logo wykorzystane na stronie internetowej są własnością Ingredion Incorporated lub jego podmiotów powiązanych.  Żaden znak towarowy, patent ani inna własność intelektualna związana z wszelkimi produktami, procesami i technologiami wspomnianymi na naszej stronie internetowej nie jest przekazywany na mocy licencji ani w żaden inny sposób, w związku z użyciem i przeglądaniem materiałów na stronie internetowej.


Przekazane informacje:

Aby ulepszyć naszą stronę internetową i w lepszy sposób odpowiadać na potrzeby użytkowników, gromadzimy ogólne informacje o użytkownikach na nasz wewnętrzny użytek.  Informacje te mogą obejmować nazwę domeny, strony, które przegląda użytkownik, ilość czasu, którą spędza na naszej stronie, rodzaj używanej przeglądarki oraz kraj, w którym się znajduje. Nasza strona może również używać plików „cookies”, które wysyłane są do przeglądarki użytkownika i pozwalają naszemu serwerowi na rozpoznanie użytkownika, jeśli odwiedzi naszą stronę w przyszłości. Ogólnie, można ustawić w swojej przeglądarce powiadomienia w przypadku otrzymania pliku cookie. Jeśli użytkownik chce uzyskać od nas konkretne informacje lub skontaktować się z nami przez e-mail, możemy zachować dodatkowe dane osobowe dotyczące użytkownika, w tym jego tożsamości. Informacje te nie będą sprzedawane stronom trzecim, jednak w pewnych okolicznościach, możemy udzielić informacji, które zostały nam dobrowolne dostarczone, naszym partnerom biznesowym. Taka sytuacja będzie miała miejsce w szczególności, kiedy będzie to konieczne w celu zrealizowania prośby użytkownika, w tym prośby dotyczącej elektronicznej dostawy lub głosowania elektronicznego. Możemy również ujawnić te informacje, kiedy będziemy w dobrej wierze przekonani, że takie działanie jest niezbędne: (a) aby spełnić wymogi prawne i działać zgodnie z procesami prawnymi; (b) chronić nasze prawa lub własność; (c) egzekwować niniejszy Regulamin; lub (d) działać w celu ochrony interesów użytkowników strony internetowej lub innych osób.

 

Jeśli ustawiłeś/ustawiłaś numer identyfikacyjny lub hasło w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej, zalecamy nieujawnianie nikomu tego hasła.  Nigdy nie poprosimy użytkownika o hasło w niespodziewanej rozmowie telefonicznej lub e-mailu. Należy pamiętać również o tym, aby po zakończeniu korzystania ze strony, wylogować się i zamknąć okno przeglądarki oraz upewnić się, że inne osoby, które mogą mieć dostęp do komputera, nie są w stanie uzyskać dostępu do danych osobowych i korespondencji. Wszelkie informacje dostarczane nam poprzez stronę internetową (inne niż dane osobowe omówione powyżej), w tym uwagi, sugestie, pomysły, techniki, grafiki i inne informacje, stają się naszą własnością.  Nie będziemy traktować takich informacji jako poufnych, żadne poufne ani zastrzeżone informacje nie powinny być także przekazywane przez naszą stronę internetową. Będziemy mieli prawo do wykorzystania informacji do wszelkich celów, w tym rozwoju handlowego bez żadnej rekompensaty dla użytkownika. Użytkownik oświadcza, że może swobodnie ujawniać wszelkie informacje, których nam dostarczył i nie jest objęty/objęta żadnymi zobowiązaniami w stosunku do stron trzecich.


WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Niniejsza strona internetowa i materiały na niej wykorzystane są udostępniane „TAK JAK SĄ”. FIRMA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM, ALE NIE TYLKO, DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI, A TAKŻE WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE TAKIE GWARANCJE w największym dopuszczalnym prawem zakresie. NIE GWARANTUJEMY, ŻE INFORMACJE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ SĄ DOKŁADNE, KOMPLETNE BĄDŹ AKTUALNE.

 

NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA ZAWIERA LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH. LINKI TE ZOSTAŁY UMIESZCZONE WYŁĄCZNIE DLA WYGODY UŻYTKOWNIKÓW. NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAWARTOŚĆ TYCH STRON INTENRETOWYCH. INGREDION INCORPORATED NIE PRZEGLĄDAŁO WSZYSTKICH TYCH STRON INTERNETOWYCH.  UŻYTKOWNICY WCHODZĄ NA TE STRONY NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. PODOBNIE, NIEKTÓRE INFORMACJE ZAWARTE NA TYCH STRONACH INTERNETOWYCH POCHODZĄ Z OBCYCH ŹRÓDEŁ I ZOSTAŁY UDOSTĘPNIONE TYLKO W CELACH INFORMACYJNYCH. INFORMACJE TE NIE ZOSTAŁY UDOSTĘPNIONE ANI ZWERYFIKOWANE PRZEZ FIRMĘ INGREDION INCORPORATED INC. LUB JEJ KIEROWNICTWO. INGREDION INCORPORATED NIE POTWIERDZA ANI TEŻ NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOKŁADNOŚĆ TAKICH INFORMACJI.

Nie gwarantujemy, że niniejsza strona internetowa ani serwer, który umożliwia jej udostępnianie będą działały bezbłędnie i bez zakłóceń, ani też że jest ona wolna od wirusów i innych szkodliwych elementów.  Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego działania, błędu, przerwy w działaniu, wad, wirusów ani awarii linii związane ze stroną internetową lub serwerem. Użytkownik ponosi wszelkie koszty naprawy, serwisowania lub korygowania systemu wynikające z korzystania z naszej strony internetowej.

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody, w tym, ale nie tylko, za szczególne, przypadkowe, następcze, pośrednie ani o charakterze karnym, w tym, ale nie tylko, za utratę zysków, przerwę w działalności gospodarczej czy też utratę danych, nawet jeśli zostaliśmy wyraźnie poinformowani o możliwości powstania takich szkód lub jeśli dopuściliśmy się zaniedbania. Ponad to, jeśli nie jest to zabronione przez prawo, nasza odpowiedzialność w stosunku do użytkownika ograniczona będzie do kwoty, jaką zapłacił on za dostęp do strony internetowej. Ograniczenie odpowiedzialności oznacza również ograniczenie odpowiedzialności naszych pracowników, przedstawicieli oraz powiązane firmy, jak również naszych kontrahentów zaangażowanych w tworzenie, utrzymanie i rozwój niniejszej strony internetowej.

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, ochronić i zapobiec wszelkim szkodom, kosztom, w tym uzasadnionym honorariom adwokackim oraz innym zobowiązaniom, które moglibyśmy ponieść w związku z lub wynikające z naruszenia niniejszego Regulaminu.

Ingredion Incorporated chce być Twoimi miejscowymi zasobami – na całym świecie. Jednak niniejsza stron internetowa może zawierać informacje o produktach i usługach, które nie są dostępne na całym świecie. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji. Jeśli użytkownik wejdzie na niniejszą stronę internetową, znajdując się poza Stanami Zjednoczonymi, jest on odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa miejscowego.  Oprogramowanie i inne materiały pochodzące z tej strony internetowej mogą podlegać kontroli eksportowej wymaganej przez Stany Zjednoczone. Żadne oprogramowanie nie może zostać pobrane ani eksportowane w żaden inny sposób: (a) do obywatela, rezydenta lub kraju, na który Stany Zjednoczone nałożyły embargo lub sankcje; ani (b) żadnej osobie znajdującej się na Liście Departamentu Skarbu USA (U.S. Treasury Department’s Specially Designated Nationals List) lub Tabeli Odrzuconych Zamówień Departamentu Handlu USA (U.S. Commerce Department’s Table of Deny Orders). Jeśli użytkownik pobierze lub użyje oprogramowania, składa on niniejszym oświadczenie i gwarantuje, że nie znajduje się w i nie jest pod kontrolą, ani nie jest też obywatelem ani rezydentem takiego kraju oraz że nie znajduje się na takiej liście.

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej, w tym ten Regulamin, mogą być aktualizowane, kasowane lub modyfikowane przez nas w każdej chwili, bez uprzedzenia; jednak nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania, kasowania ani modyfikowania jakichkolwiek informacji.  W związku z tym, należy je sprawdzać w określonych odstępach czasu. Podobnie, możemy wprowadzać zmiany w naszych produktach, cenach, procesie produkcji i dostępności produktów bez uprzedzenia. Wejście na stronę internetową nie jest równoznaczne z powstaniem umowy zakupu lub sprzedaży produktów.

Niniejsza strona internetowa i informacje na niej zawarte nie stanowią oferty ani zaproszenia do oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych.

Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z niniejszej strony internetowej jedynie w celach zgodnych z prawem.


OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE ZDARZEŃ PRZYSZŁYCH

Strona internetowa zawiera lub może zawierać oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych w znaczeniu art. 27A Ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1933 r. oraz art. 21E Ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 r. Celem spółki jest, żeby takie oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych objęte były przepisami Safe Harbor dla takich oświadczeń. Oświadczenia te obejmują, między innymi, wszelkie prognozy dotyczące przyszłej sytuacji finansowej Firmy, zarobków, przychodów, wydatków lub innych kwestii finansowych, wszelkie oświadczenia dotyczące perspektyw lub przyszłych działań Firmy, w tym plany, strategie i cele kierownictwa z nimi związane oraz wszelkie założenia leżące u podstaw powyższego. Oświadczenia te można czasem zidentyfikować, bazując na użyciu związanych z przyszłością, takich jak „może”, „będzie”, „powinno się”, „przewidywać”, „wierzyć”, „planować”, „szacować”, „spodziewać się”, „zamierzać”, „kontynuować”, „pro forma”, „prognoza” lub innych podobnych wyrażeń lub zaprzeczeń powyższych.  Wszystkie oświadczenia inne niż oświadczenia dotyczące historycznych faktów w tym raporcie lub do których odnosi się ten raport, lub włączone przez odniesienie do niniejszego raportu to „oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych”. Oświadczenia te podlegają pewnemu nieodłącznemu ryzyku i niepewności. Chociaż wierzymy, że nasze oczekiwania znajdujące odbicie w tych oświadczeniach dotyczących zdarzeń przyszłych oparte są na uzasadnionych założeniach, akcjonariusze zostają uprzedzeni, że nie ma pewności, że nasze oczekiwania okażą się prawdziwe. Rzeczywiste wyniki i zmiany mogą zasadniczo różnić się od oczekiwań zawartych w tych oświadczeniach, w oparciu o różne czynniki, w tym wahania na światowych rynkach towarów oraz związanego z nimi ryzyka zabezpieczenia przed takimi wahaniami; wahania w podaży przemysłu kruszywa i popytu na rynku; ogólną polityczną, ekonomiczną, biznesową, rynkową i pogodową sytuację w różnych rejonach geograficznych i krajach, w których produkujemy i/lub sprzedajemy produkty; wahania wartości lokalnych walut, kosztów i dostępności energii, kosztów frachtu i kosztów wysyłki oraz zmian w regulacjach dotyczących limitów, taryf, ceł, podatków i stawek podatku dochodowego; trudności operacyjnych; niezawodność kotła; spory pracownicze; kwestie genetyczne i biotechnologiczne; zmieniające się preferencje i trendy konsumpcyjnych; wzrost presji ze strony konkurencji i/lub klientów w przemyśle rafinacji kukurydzy; zapoczątkowanie i rozwój choroby zakaźnej lub działań wojennych, w tym aktów terroryzmu; wahania i niestabilność giełd papierów wartościowych; oraz naszą umiejętność utrzymania poziomu sprzedaży HFCS w Meksyku. Nasze oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych odnoszą się tylko do daty, kiedy zostały utworzone i nie zobowiązujemy się do uaktualniania oświadczeń dotyczących zdarzeń przyszłych tak, aby odzwierciedlić okoliczności powstałe po dacie utworzenia oświadczenia. Jeśli uaktualniamy lub poprawiamy jedno lub więcej tych oświadczeń, inwestorzy i inne osoby nie powinni zakładać, że będziemy dokonywać dalszych uaktualnień i poprawek. Więcej informacji dotyczących tych zagrożeń można znaleźć w sekcji Czynniki Ryzyka, będącej częścią naszego najbardziej aktualnego Raportu Rocznego na formularzu 10-K oraz kolejnych raportach na formularzach 10-Q lub 8-K.


Spory

Działamy i kontrolujemy tę stronę internetową z siedziby głównej naszej firmy w Westchester w stanie Illinois. Użytkownik zgadza się, żeby wszelkie spory między nim i naszą firmą w jakikolwiek sposób związane z ta stroną internetową podlegały prawu Stanu Illinois, USA, bez wpływu na zasady konfliktów lub prawa, oraz, że poddaje się jurysdykcji sądów mieszczących się w Cook County, Stan Illinois, USA.

To top