Skip to main content

Wyłączenie odpowiedzialności

Dostęp i korzystanie z niniejszej strony internetowej podlegają następującemu regulaminowi oraz wszystkim obowiązującym przepisom prawa. Korzystając z niniejszej strony internetowej, zgadzasz się na następujący regulamin, bez ograniczeń i zastrzeżeń.

Jeśli nie określono tego inaczej, zawartość niniejszej strony internetowej, w tym, ale nie wyłącznie, teksty i obrazy zawarte na niej oraz ich rozmieszczenie, są własnością Ingredion Incorporated („Ingredion”). Wszystkie znaki towarowe wykorzystane na tej stronie internetowej i do których niniejsza strona internetowa się odnosi, są odpowiednio własnością ich właścicieli.

Żadnej treści zawartej na tej stronie internetowej nie należy interpretować jako udzielenie licencji  bądź przekazanie praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub innych praw majątkowych Ingredion lub stron trzecich, poprzez domniemanie, estoppel czy też jakikolwiek inny sposób. Niniejsza strona internetowa i jej zawartość, w tym, ale nie wyłącznie, grafika, treści audio i wideo, kod html, przyciski oraz tekst, nie mogą być kopiowane, odtwarzane, ponownie publikowane, przesyłane, przekazywane lub dystrybuowane w jakikolwiek inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Ingredion, z wyjątkiem tego, że można pobrać, odtworzyć i wydrukować jedną kopię materiałów na jednym komputerze wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku, zakładając, że materiał nie zostanie w żaden sposób zmodyfikowany, a wszystkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne informacje o prawach własności intelektualnej pozostaną nienaruszone.

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej są bezpłatne i mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych i nie ustanawiają one relacji biznesowej ani usługowej między użytkownikiem i Ingredion. Linki zawarte na tej stroni internetowej mogą prowadzić do usług lub stron, które nie są prowadzone przez Ingredion. Ingredion nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do tych usług ani stron, ani też nie bierze za nie żadnej odpowiedzialności. Link do innej strony lub usługi nie stanowi aprobaty tej strony lub usługi. Korzystanie z informacji zawartych na tej stronie lub jakiejkolwiek innej stronie lub usłudze, do której odsyła niniejsza strona, w jakikolwiek sposób, odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Niniejsza strona i treści na niej zawarte dostarczane są „takimi jakie są”, a Ingredion nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do tej strony oraz żadnej strony ani serwisu dostępnych za pośrednictwem tej strony. Ingredion wyraźnie wyłącza odpowiedzialność za wszelkie wyrażone i dorozumiane gwarancje, w tym, ale nie tylko, dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu i nienaruszalności. Ingredion nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialny wobec jakiejkolwiek ze stron za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne, przykładowe, następcze ani żadne inne szkody (w tym, ale nie tylko, utratę zysków, zawieszenie działalności biznesowej, utratę programów i danych) bez względu na formę działania oraz czy to w wyniku umowy, czynu niedozwolonego, zaniedbania, odpowiedzialności obiektywnej lub innej powstałej w związku z tą stroną, jakąkolwiek treścią na tej stronie lub dostępną poprzez tę stronę ani żadnym powiązanym serwisem, ani też z ich kopiowaniem, wyświetlaniem lub użyciem.

Wchodząc na tę stronę internetową, użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa obowiązujących na terenie, na którym się znajduje i zgadza się na nieuzyskiwanie dostępu oraz niewykorzystywanie informacji zawartych na stronie, jeśli są one sprzeczne z tymi przepisami. O ile nie zostało to wyraźnie stwierdzone, wszelkie informacje dostarczone przez użytkownika za pośrednictwem niniejszej strony internetowej uznawane będą za niepoufne i niepodlegające prawom majątkowym. Użytkownik oświadcza, że ma pełne prawo udzielać takich informacji i zgadza się nie udzielać żadnych informacji, do których udzielania nie jest prawnie upoważniony.  Ze względu na otwarty charakter internetu, zalecamy nieudzielanie informacji, które uważa się za poufne.

Ingredion nie akceptuje niedozwolonych zgłoszeń pomysłów poza ustalonymi relacjami biznesowymi. Aby chronić interesy naszych obecnych klientów i nasze własne, musimy traktować kwestię takich zgłoszeń z najwyższą uwagą. Co ważne, bez wyraźnej relacji biznesowej, Ingredion nie może i nie będzie traktował takich zgłoszeń jako poufnych. W związku z tym, prosimy o nie przekazywanie niedozwolonych zgłoszeń pomysłów firmie Ingredion poprzez tę stronę internetową. Wszelkie pomysły ujawnione Ingredion poza wcześniej istniejącymi i udokumentowanymi poufnymi relacjami biznesowymi nie są poufne i Ingredion może zatem rozwinąć, wykorzystać i swobodnie ujawniać lub publikować podobne pomysły bez wynagrodzenia dla użytkownika ani wspominania o nim. Ingredion dołoży wszelkich starań, aby zwrócić lub zniszczyć wszelkie niedozwolone zgłoszenia pomysłów bez ich szczegółowego czytania. Jednakże, jeśli analiza jest konieczna według uznania Ingredion, Ingredion zakłada, że nie ma żadnego obowiązku ochrony poufności pomysłu użytkownika ani wynagradzania go za ujawnienie lub wykorzystanie tego pomysłu. Zgłaszając pomysł lub dokonując innego zgłoszenia do Ingredion przez stronę internetową, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie warunków niniejszej polityki.

Logo Ingredion jest znakiem towarowym Ingredion Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie prawa do treści zastrzeżone © 2015

To top